Ρυθμιση αυθαιρετων

Με τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων του Ν. 4495/2017 αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κυρώσεων για τα επόμενα 30 χρόνια για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28/07/2011. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία. Για διάφορες κατηγορίες αυθαιρεσιών δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης και διατήρησης επ’ αόριστον.

Η διαδικασία για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων αποτελείται από τις εξής φάσεις :

 • Επιτόπια αυτοψία μας στο ακίνητό σας, με ταυτόχρονη αποτύπωση και επιμέτρησή του, έλεγχος του συνόλου της κατασκευής, συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και υπολογισμός του προστίμου.
 • Συμπλήρωση των ειδικών εντύπων και υπευθύνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη, ηλεκτρονική έναρξη της διαδικασίας τακτοποίησης με υποβολή της αίτησης από τον μηχανικό, έκδοση ενός μοναδικού αριθμού για το αυθαίρετο από το σύστημα υπαγωγής και εντολής πληρωμής του τέλους υπαγωγής (παραβόλου), ενημέρωση για το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθεί .
 • Καταβολή του παραβόλου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του, ενημέρωση του συστήματος του ΤΕΕ μέσα σε 24 ώρες και ενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης στο Νόμο.
 • Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, σύνταξη των σχετικών σχεδίων και έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης του αυθαιρέτου, έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων είναι τα εξής:

 • Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον Μηχανικό (με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία του ακινήτου και της αυθαιρεσίας αυτού (με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ιδιοκτήτη.
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου Ε9.
 • Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Φωτοαντίγραφα των σχεδίων από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και του στελέχους της οικοδομικής άδειας, εφόσον υπάρχουν.
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον Μηχανικό.

Γιατί να μας επιλέξετε:
Βαθιά γνώση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ώστε το ακίνητό σας να τακτοποιηθεί απολύτως σύννομα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ακυρότητας της ένταξης στο Ν. 4495/2017 στο μέλλον.

Ανταγωνιστικές τιμές και παροχή επιπλέον εκπτώσεων με ταυτόχρονη έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού ή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.).

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας κατατοπίσει.