Από τον Ιανουάριο του 2011 το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου αποτελεί ένα απαραίτητο έγγραφο το οποίο πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο. Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη είναι διαφορετικές ονομασίες για το ίδιο ακριβώς έγγραφο, το οποίο πρέπει να εκδίδεται από ηλεκτρολόγο που διαθέτει τη σχετική άδεια, τις απαραίτητες γνώσεις, την ανάλογη εμπειρία και τα ειδικά όργανα.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι ένα πιστοποιητικό μείζονος σημασίας, καθώς εγγυάται την αρτιότητα και την ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ενός ακινήτου και συνακόλουθα την ασφάλεια όσων διαμένουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το εν λόγω ακίνητο. Παράλληλα, σας προστατεύει από τυχόν νομικές συνέπειες ενός ατυχήματος, όπως μια ηλεκτροπληξία.  Επομένως, η έκδοσή του συνιστά απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες βλάβες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ασφάλειά σας, όπως έλλειψη ρελέ διαφυγής, ελλιπείς γειώσεις, φθορές σε καλώδια και πρίζες, ακατάλληλοι ηλεκτρολογικοί πίνακες.

Σε περιπτώσεις όπου κατά τη σχετική αξιολόγηση διαπιστωθούν από τον αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ελλείψεις στην εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, θα πρέπει να διεξαχθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες προκειμένου οι παραπάνω ελλείψεις να αποκατασταθούν. Μετά το πέρας των εργασιών και εφόσον πληρούνται οι σχετικοί κανονισμοί, θα εκδοθεί και το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες επιπτώσεις από τη μη ολοκληρωμένη αξιολόγηση μιας  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ζητείται από τη ΔΕΔΔΗΕ και απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν ο πελάτης θελήσει ν’ αλλάξει το όνομα που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου και εφόσον το προηγούμενο πιστοποιητικό έχει λήξει. Αυτό αφορά κάθε μίσθωση ακινήτου όπου γίνεται αλλαγή ονόματος και τη διεκπεραίωση όσο και το κόστος της έκδοσής του επωμίζεται ο ιδιοκτήτης. Υπενθυμίζουμε ότι το όριο ισχύος για πιστοποιητικά που αφορούν κατοικίες είναι τα 14 έτη, για επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά τα 7 χρόνια, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά τα 2 χρόνια και για χώρους ψυχαγωγίας το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο.
  2. Όταν υπάρξει από τον πελάτη αίτημα για επανασύνδεση του ρεύματος και εφόσον το πιστοποιητικό έχει λήξει.
  3. Όταν θα πρέπει να γίνει ηλεκτροδότηση σε εργοταξιακή παροχή (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
  4. Όταν πρέπει να γίνει καινούρια παροχή, μετά το πέρας κατασκευής της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και οπωσδήποτε προτού τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση θα διαπιστωθεί αν τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)
  5. Όταν γίνεται επέκταση ή τροποποίηση σε τμήμα της εγκατάστασης και πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.
  6. Όταν ο πελάτης ζητήσει να αλλάξει πάροχο, για παράδειγμα να φύγει από τη ΔΕΗ και να συνάψει σύμβαση με έναν άλλο προμηθευτή και εφόσον το προηγούμενο πιστοποιητικό έχει λήξει.
  7. Όταν ζητηθεί από τον πελάτη κάποιου είδους τροποποίηση στην παροχή του, όπως επαύξηση και εφόσον έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό.
  8. Όταν θελήσετε να ενταχθείτε σε κοινωνικό τιμολόγιο με παροχή «νυχτερινού ρεύματος».

Προκειμένου να πληροφορηθείτε αναφορικά με τη λήξη του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου του ακινήτου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 11500 ή να το ελέγξετε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/main.html.