Η έλλειψη οικοδομικής άδειας ή η ύπαρξη οικοδομικής άδειας που δεν εφαρμόστηκε όπως προβλέπεται από την Πολεοδομία αποτελούν επαρκή στοιχεία για να θεωρηθεί μια κατασκευή ως αυθαίρετη. Σύμφωνα, όμως, με τον νόμο 4495/17, υπάρχουν πέντε ξεχωριστές κατηγορίες αυθαιρέτων, για κάθε μία από τις οποίες ισχύουν διαφορετικές νομοθεσίες, κανονισμοί και, άρα, πρόστιμα.

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται κτίρια, των οποίων η κατασκευή είχε ολοκληρωθεί πριν τις 9/6/1975. Τα κτίρια της συγκεκριμένης κατηγορίας εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση και από την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, με προϋπόθεση την καταβολή παράβολου ύψους 250 ευρώ.

Η δεύτερη κατηγορία αυθαιρέτων αφορά σε κατασκευές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί πριν τις 21/12/1982. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου καλούνται να καταθέσουν παράβολο των 250 ευρώ και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, χωρίς η κατασκευή να κινδυνεύσει με κατεδάφιση.

Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν μικρές παραβάσεις, όπως η εξωτερική μόνωση, η μικρή μεταβολή των διαστάσεων των μπαλκονιών, η αλλαγή των διαστάσεων και των θέσεων των παραθύρων και τον πορτών, οι βόθροι, οι δεξαμενές νερού, οι αποθήκες έως 15 τ.μ., οι πρόχειρες κατασκευές κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατασκευή αποφεύγει την κατεδάφιση και ο ιδιοκτήτης δεν καλείται να πληρώσει πρόστιμο, παρά μόνο ένα παράβολο 250 ευρώ. Όσες αυθαίρετες κατασκευές δεν ορίζονται με επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και δεν αναφέρονται σε αυτή την κατηγορία, υπολογίζονται βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού των κατασκευών που έχουν πραγματοποιηθεί αυθαιρέτως.

Σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, αυτές ανήκουν στις 4η κατηγορία αυθαιρέτων, με την προϋπόθεση ότι τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% και ότι το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από τους όρους που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Τέλος, η κατασκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 τετραγωνικά μέτρα για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα κτιρίου συνολικά. Αν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, το αυθαίρετο εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση, εφόσον καταβληθεί αντίστοιχο παράβολο και του ειδικού προστίμου.

Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία αυθαιρέτων ανήκουν όλες οι κατασκευές που δεν υπάγονται σε καμία από τις κατηγορίες 1-4, οι οποίες τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και με την κατάθεση του ειδικού προστίμου. Μετά την υπαγωγή τους, επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών. Οι κατασκευές αυτές μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά την κατεδάφισης με την αγορά Συντελεστή Δόμησης, αφότου δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία τακτοποίησης των ακινήτων αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί την ανάθεση από τον ιδιοκτήτη σε έναν πολιτικό μηχανικό, ο οποίος θα καταγράψει τον έλεγχο της κατασκευής και θα υποβάλλει τη δήλωση τακτοποίησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικα μέσα από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επικοινωνήστε με τη Planstract σήμερα για την τακτοποίηση του ακινήτου σας