Συχνές Ερωτήσεις

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Μας προσκομίζετε τα σχέδια/μελέτες από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και τα σχέδια/μελέτες που επισυνάπτονται στους τίτλους ιδιοκτησίας και στη συνέχεια πραγματοποιούνται μετρήσεις αποτύπωσης στο ακίνητο από μηχανικούς μας. Ακολουθεί ψηφιοποίηση των μετρήσεων και προμελέτη σύγκρισης της υφιστάμενης κατάστασης με αυτή που παρουσιάζεται στην εγκεκριμένη άδεια και στους τίτλους ιδιοκτησίας ώστε να γίνει εντοπισμός πιθανών αυθαιρεσιών.

Ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
 • Συλλογή δικαιολογητικών.
 • Επιτόπιες μετρήσεις.
 • Εντοπισμός αυθαιρεσιών και ενημέρωση του πελάτη για τα πορίσματα της προμελέτης καθώς και εκτίμηση για το κόστος του προστίμου.
 • Καταχώρηση των αυθαιρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 • Έκδοση και πληρωμή παραβόλων και προστίμου.
 • Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/μελετών.

Την υπαγωγή των ακινήτων στους εκάστοτε νόμους ρύθμισης για αυθαιρεσίες αναλαμβάνουν αρμόδιοι Μηχανικοί.

Η εξόφληση των παραβόλων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (που ξεκινάει από 250 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια των αυθαιρεσιών) και υπέρ ΤΕΕ (15 ευρώ) προηγείται του υπολογισμού και πληρωμής του προστίμου. Μετά την εξόφληση των παραβόλων και αφού ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, μπορεί να υπολογιστεί το πρόστιμο και να εκδοθεί η σχετική ταυτότητα πληρωμής. Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ με 20% έκπτωση, είτε με εφάπαξ πληρωμή του 30% του προστίμου με έκπτωση 10% και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις είτε εξ’ ολοκλήρου σε μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση αυτή των 50 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως:

 • Το είδος χρήσης (κύρια κατοικία, άλλη κατοικία, τουρισμός – βιομηχανία, υπηρεσίες).
 • Αν υπάρχει οικοδομική άδεια, αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ή αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης.
 • Η παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής.
 • Το σύνολο της υπέρβασης δόμησης κύριων χώρων και χώρων μειωτικού συντελεστή (πχ σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες).
 • Το ποσοστό υπέρβασης δόμησης, ύψους, κάλυψης, η αλλαγή χρήσης, η παραβίαση πλάγιων αποστάσεων και άλλες λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις.

Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης της ρύθμισης-τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας αν εξαιρέσουμε ακίνητα με μεγάλες αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν.4495/2017 και για τα οποία γίνεται αναστολή της κατεδάφισής του για 30 έτη.

ΔΕΗ

Υποβάλλετε αίτηση σε οποιοδήποτε Γραφείο ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η παροχή του ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.

Παράβολο 43€.

Υποβάλλετε αίτηση σε οποιοδήποτε Γραφείο ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης  είναι η παροχή του ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός ακινήτου στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι οι κάτωθι:

Α) Το ακίνητο πρέπει να αποτελεί ΚΥΡΙΑ κατοικία για τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή που κάνει χρήση αυτού.

Β) Το ακίνητο υφίσταται νόμιμα και δεν έχει αυθαιρεσίες.

Γ) Το ακίνητο έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δ) Ο ιδιοκτήτης-ωφελούμενος δεν έχει οφειλές προς την εφορία.

Ε) Ο ιδιοκτήτης-ωφελούμενος έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για μία (1) ΚΥΡΙΑ κατοικία.

ΣΤ) Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25% έως 60% και εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Αυξάνεται δε κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο. Για εισοδήματα άνω των 35.000€ ατομικό και άνω των 45.000€ οικογενειακό δεν δίδεται επιχορήγηση αλλά χορηγείται δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Είναι ένας αυτοματισμός που τοποθετείται στον ηλεκτρολογικό πίνακα και ενεργοποιείται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Είναι ο μηχανισμός που «ρίχνει» το ρεύμα, προστατεύοντας έτσι από ηλεκτροπληξίες, φθορά συσκευών, κ.λπ.

Η τοποθέτησή του επιβάλλεται βάσει Νόμου. Χωρίς την τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ στον ηλεκτρολογικό πίνακα δεν μπορεί να εκδοθεί ΥΔΕ (Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου).

Υπάρχουν αυτοματισμοί με τους οποίους μπορεί κανείς να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του συσκευές. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εγκατάστασή του βέλτιστου αυτοματισμού ανάλογα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου σας.

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Από 01/08/2022, η αίτηση Αρχικής Σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση Σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η οποία εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας «e-Άδειες» του ΤΕΕ (σύμφωνα με το Άρθρο 47Α , παρ. 1 του Ν. 4495/2017, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 62 του Ν. 4759/2020), σε αντικατάσταση της υποχρέωσης για προσκόμιση της οικοδομικής άδειας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ηλεκτροδότησης. Η κάθε βεβαίωση σύνδεσης αντιστοιχεί σε μία παροχή, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει τόσες βεβαιώσεις σύνδεσης όσες είναι και οι παροχές που αιτείται.

Τα δικαιολογητικά είναι κατά περίπτωση για:

 1. Πολυκατοικία
 2. Μονοκατοικία
 3. Βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη και επαγγελματικό εργαστήριο.
 4. Υπό ανέγερση οικοδομή.
 5. Μετατροπή προσωρινής εργοταξιακής παροχής σε οριστική.
 6. Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4495/17

Για να δείτε τα δικαιολογητικά αναλυτικά κατά περίπτωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ΔΕΔΔΗΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/

 1. Aντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/άδειας διαμονής.
 2. Γνωστοποίηση του ΑΦΜ.
 3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος από τον προηγούμενο Προμηθευτή και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής του.
 4. Μισθωτήριο συμβόλαιο TAXIS με την Αποδοχή ή Τίτλο Ιδιοκτησίας ή Ε9.
 5. Εγγύηση προς την ΔΕΗ.
 6. Εξουσιοδότηση προς εμάς, το οποίο κείμενο – στοιχεία εξουσιοδοτούμενου σας παρέχουμε εμείς.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των τυχόν προηγούμενων οφειλών σας προς τη ΔΕΗ.

Μας  προσκομίζετε τα ακόλουθα:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Λογαριασμό ΔΕΗ
 3. Ε9
 4. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Εάν η παροχή είναι σε στοιχεία αποθανόντα τότε απαιτείται και Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

Για να εξετάσει η ΕΥΔΑΠ οποιοδήποτε αίτημα νέας παροχής, μετατροπής ή μεταφοράς παλαιάς παροχής Ύδρευσης, πρέπει να κατατεθεί αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να καταβληθεί η ανάλογη δαπάνη.

 

Η αίτηση για διαδικασία σύνδεσης Ύδρευσης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατατίθενται ενυπογράφως από τον ιδιοκτήτη της παροχής ή τον πληρεξούσιο. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται έλεγχος ταυτότητας.

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ: 

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%9D%CE%B5%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B7%20%CE%9D%CE%95%CE%9F.pdf

για να πληροφορηθείτε περί απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει της παροχής που επιθυμείτε.

ΠΕΑ

Είναι ένα πιστοποιητικό που κατατάσσει το κτήριο ή την κτηριακή μονάδα σε κάποια από τις ενεργειακές κλάσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και υλοποιείται από πιστοποιημένο μηχανικό.

Απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

Α) Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα).

Β) Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα).

Γ) Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου

Δ) Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.

Τα ακίνητα που έχουν χρήση παραθεριστικής κατοικίας ΔΕΝ εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική μόνο για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για τις ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Η υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. ισχύει από τις 9/1/2012 και η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50 τ.μ. έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016.

Προσοχή: Αν τη στιγμή που έγινε συμβόλαιο μίσθωσης απαιτούνταν η έκδοση ΠΕΑ αλλά δεν εκδόθηκε ούτε υποβλήθηκε στο taxis, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλα πρόστιμα που βάσει νόμου μπορεί να φτάσουν και τις 10.000€.

Α) Όλα τα ακίνητα (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι).

Β) Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

 • Βιομηχανίας,
 • βιοτεχνίας,
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών),
 • εργαστηρίου,
 • αποθήκης,
 • στάθμευσης αυτοκινήτων,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει από τις 9/1/2012 και η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50 τ.μ. έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016.

Προσοχή: Αν τη στιγμή που έγινε συμβόλαιο μίσθωσης απαιτούνταν η έκδοση ΠΕΑ αλλά δεν εκδόθηκε ούτε υποβλήθηκε στο taxis τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλα πρόστιμα που βάσει νόμου μπορεί να φτάσουν και τις 10.000€.

Απαιτούνται τα εξής:

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, κ.λπ.).
 • Σχέδιο κάτοψης ορόφου του ακινήτου.
 • Αριθμός κτηματολογίου.
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία (π.χ. νομιμοποίηση αυθαιρέτου, τακτοποίηση Ημιυπαίθριου, κ.λπ.).
 • Πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.

Φύλλο συντήρησης λέβητα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου).

Η ισχύς του ΠΕΑ είναι 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του και κατά τη διάρκεια της ισχύος του δεν χρειάζεται να εκδίδεται καινούργιο κάθε φορά που αλλάζει ο ενοικιαστής, ανανεώνεται η μίσθωση (στις περιπτώσεις που απαιτείται), ή πωλείται το ακίνητο.

ΥΔΕ

Είναι η μελέτη με την οποία βεβαιώνει ο αρμόδιος μηχανικός ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και άρτια.

Η ισχύς Πιστοποιητικού εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης και βάσει εκτίμησης του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ενδεικτικά για οικιακές παροχές ισχύς 10 έτη, για επαγγελματικές 5 έτη και για τις υπαίθριες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1 έτος.

Α) Πριν την αρχική ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου που χτίστηκε με οικοδομική άδεια ή χωρίς αλλά έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νόμου σχετικού με τα αυθαίρετα.

Β) Αν έχει λήξει ο χρόνος της ισχύος του.

Αν έχει λήξει η ισχύς του τότε θα σας ζητηθεί σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σε περίπτωση επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Απαιτούνται τα εξής:

Α) Το ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του χρήστη του ακινήτου (ενοικιαστή, φιλοξενούμενου)/εφόσον υπάρχει.

Β) Η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου.

Γ) Ο αριθμός παροχής ρεύματος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Δ) Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την αρτιότητα αυτής, την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Ε) Οικοδομική Άδεια ή στέλεχος ρύθμισης με το Νόμο των αυθαιρέτων (εάν πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης).

Α) Τηλεφωνικά στο 11500 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΔΔΗΕ), δίνοντας τον αριθμό παροχής του ρεύματος και την διεύθυνση του ακινήτου.

Β) Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΔΕΔΔΗΕ:

https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/main.html, δίνοντας τον αριθμό παροχής του ρεύματος.

 

Το Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κατατίθεται πρωτότυπο στα αρμόδια γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ.

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας