Τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται συνέχεια στην επικαιρότητα το Εθνικό Κτηματολόγιο. Πρόκειται για ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα στο όποιο γίνεται καταγραφή όλων των ακινήτων, καθώς και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σε αυτά, όπως η πλήρης ή ψιλή κυριότητα, η επικαρπία, κ.α.

Ακολουθούν οι 10 πιο συχνές ερωτήσεις για το κτηματολόγιο με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

 1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου;

Σε σύγκριση με το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολόγιο αποτελεί μία πληρέστερη καταγραφή της πληροφορίας κάθε ακινήτου, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία, δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου και τα ληξιαρχικά στοιχεία της πράξης με την οποία αποκτήθηκε το δικαίωμα. Υπερτερεί έναντι του Υποθηκοφυλακείου, καθώς η έρευνα γίνεται με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο και συγχρόνως εξασφαλίζεται τόσο η πρόσβαση σε γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου όσο και η καταχώριση δικαιωμάτων που δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα σε άλλη βάση.

 1. Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου);

Πρόκειται για έναν δωδεκαψήφιο αριθμό που είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο και με τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση πληροφοριών στη βάση δεδομένων στο Κτηματολόγιο. Κάθε ένα από τα ψηφία του αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη πληροφορία, πχ, τα δύο πρώτα ψηφία δηλώνουν το νομό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, τα τρία επόμενα τον Δήμο ή την Κοινότητα, κλπ.

 1. Αν έχω δηλώσει στο Κτηματολόγιο το ακίνητό μου τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται να το ξανακάνω;

Αν είχατε παλαιότερα υποβάλει δήλωση του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο, μπορείτε απλά να το επιβεβαιώσετε, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS. 

 1. Μπορεί μια περιουσία να περιέλθει στο δημόσιο, σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί σωστά ή έγκαιρα;

Σύμφωνα με το νόμο, μετά την έναρξη του κτηματολογίου σε μια συγκεκριμένη περιοχή και με το πέρας μιας επταετίας, η αδήλωτη  ακίνητη περιουσία περιέρχεται στο δημόσιο. Αυτό ισχύει τόσο για τους κατοίκους του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

 1. Τι γίνεται σε περιπτώσεις αυθαιρέτων που δεν έχουν νομιμοποιηθεί ακόμα;

Στο κτηματολόγιο γίνεται καταγραφή μόνο των νόμιμων ακινήτων. Αν θελήσετε να το δηλώσετε, η δήλωση αυτή συνιστά μόνο καταγραφή και όχι νομιμοποίηση.

 1. Ποιες επιπτώσεις θα έχω, αν δηλώσω τώρα στο κτηματολόγιο το σπίτι μου το οποίο όμως, δεν είναι δηλωμένο στην εφορία;

Δεν θα έχετε απολύτως καμία επίπτωση, καθώς το Εθνικό Κτηματολόγιο σε καμία περίπτωση δεν συνιστά φορολογικό έλεγχο.

 1. Τι γίνεται, αν δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας ή αν δεν θυμάμαι;

Αν δεν έχετε υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να το κάνετε άμεσα, είτε απευθυνόμενοι σ’ ένα γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά. Η υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απέκτησε δικαίωμα επί του ακινήτου, ακόμη και αν είχε δηλωθεί από τον προκάτοχό του.  Αν δεν θυμάστε, Θα πρέπει με τη χρήση των κωδικών taxisnet να μπείτε στην ιστοσελίδα www.ktimatolgio.gr και μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» να ελέγξετε, αν το δικαίωμα σας επί του ακινήτου έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.

 1. Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα με τα οποία α) αποδεικνύεται η ιδιοκτησία σε ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και β) σε ακίνητα που μεταβιβάστηκαν από πατέρα σε παιδί μόνο προφορικά;

α) Πρέπει να υποβληθούν 2 τουλάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου ν’ αποδειχθεί η 20ετής νομή.

 • Βεβαιώσεις Προέδρου Κοινότητας ή Δημάρχου
 • Αποδείξεις καταβολής σε εργολάβο για εργασίες επί της περιουσίας
 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Οποιαδήποτε απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ) ή έγγραφα χορήγησης επιδότησης
 • Παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα ή διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών όπου αναφέρεται ο δηλών ως ιδιοκτήτης
 • Υποθήκες, Συμβόλαια, Προσύμφωνα, Πράξεις αναγνώρισης ορίων, Μισθωτήρια ή Ε9

β) Τα ακίνητα δηλώνονται ως χρησικτησία, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η 20ετής νομή (ενοικιαστήρια, παλαιότερα τοπογραφικά, βεβαίωση ΔΕΗ κλπ).

 1. Πώς δηλώνω ένα ακίνητο από κληρονομιά;

Για κληρονομιά με διαθήκη απαιτούνται : Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Τίτλος του κληρονομουμένου αν υπάρχει.

Για κληρονομιά χωρίς διαθήκη απαιτούνται: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Τίτλος του κληρονομουμένου, αν υπάρχει.

Για θανάτους από 1/3/2013 τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

 1. Ποιος δηλώνει το ακίνητο σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή και σε περίπτωση επικαρπίας;

Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή πρέπει να δηλωθεί το δικαίωμα επικαρπίας από το γονιό και αντίστοιχα το δικαίωμα ψιλής κυριότητας από το παιδί. Το ίδιο και σε περίπτωση επικαρπίας. Δηλώνεται από όλους όσοι έχουν δικαίωμα στο ακίνητο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *